ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ทำไมคนทำงานจึงเครียด

ทำไมคนทำงานจึงเครียด
Posted by

DMH Staff/Sty-Lib

คำก็เครียด สองคำก็เครียด อยากรู้จังค่ะว่า ความเครียดของคนทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไร

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า

ความเครียดจากการทำงานเกิดจากสองปัจจัยคือ ปริมาณงานที่เหมาะสม และงานที่ควบคุมได้

หากคนทำงานได้รับปริมาณงานที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และควบคุมการทำงานนั้นๆ ให้ออกมาดีได้ ก็จะไม่มีความเครียดจากการทำงานมารบกวนชีวิต แต่หากงานมีปริมาณมากจนควบคุมไม่ได้ ความเครียดจากการทำงานก็จะค่อยๆ สะสมขึ้นที่ละน้อย

ส่วนในทางจิตเวชนั้น ความเครียดจากการทำงานเกิดจากการที่แต่ละคนมีกลไกการปรับตัวไม่เท่ากัน บางคนเกิดมาไม่เคยเจอความทุกข์หรือความเครียดเลย จึงเกิดอาการสติแตกได้ง่ายๆ เมื่อต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดันหรือมีปัญหางานเข้ามาให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆ

ส่งผลให้อาจมีการตอบสนองรุนแรงมาก เช่น วีนแตกใส่คนรอบข้าง หรือมีอาการทางกาย เช่น ปวดท้องอย่างรุนแรง มึนศีรษะ เป็นไข้ จนกลายเป็นโรคไซโคโซมาติกซินโดรม

เมื่อรู้สาเหตุแล้ว หมั่นหาวิธีผ่อนคลายเพื่อป้องกันความเครียดถามหาบ้างนะคะ

*******************************************

ชีวจิต ปีที่ 13, ฉบับที่ 306, 1 กรกฎาคม 2554 หน้า 18.

Posted by dmhstaff/sty-lib

29 สิงหาคม 2554

By ชีวจิต

Views, 4530