ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดีตามแนวทางท่านพุทธทาส

วิธีปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตที่ดีตามแนวทางท่านพุทธทาส

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

กินให้ถูกวิธี อย่ากินเพื่อความเอร็ดอร่อย กินเท่าที่เหมาะสมเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นปกติ

พักผ่อนตามธรรมชาติ นอนหลับให้เป็นเวลา

สมาคมกับเพื่อนในทางที่ถูกต้อง ไม่ทำตามผู้ที่ประพฤติตัวเสื่อมเสีย

เล่นกีฬาเป็นธรรมะ เล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายไม่ใช่การพนัน

ฝึกฝนจิตเพื่อให้ชนะกิเลส ให้จิตฝ่ายสูงต่อสู้จิตฝ่ายต่ำจนจิตฝ่ายสูงชนะ

๙ สัญญาณเสี่ยงโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล

หากสังเกตว่าตนเองมีอาการต่อไปนี้เป็นประจำในทุกฤดู และมีอาการมากกว่า ๕ ข้อ แสดงว่าคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลค่ะ

๑. รู้สึกเศร้าติดต่อกันเกิน ๒ สัปดาห์

๒. กินอาหารไม่ได้หรือกินมากผิดปกติ

๓. นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากผิดปกติ

๔. ความคิดความจำแย่ลงและเชื่องช้า

๕. คิดตำหนิตนเอง คิดว่าตนเองไร้ค่า

๖. ไม่มีความสุข หมดสนุกกับสิ่งที่เคยทำ

๗. กระสับกระส่ายหรือเชื่องช้าลง

๘. อ่อนเพลียง่ายหรือไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง

๙. คิดฆ่าตัวตาย

***********************************

นิตยสารชีวจิต.

ปีที่ 14, ฉบับที่ 317, หน้า 40, 41.

Posted by dmhstaff/sty-lib

18 มกราคม 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 3518