ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วิธีดับความเครียด+เพิ่มงานดี ตามหลักพุทธ

วิธีดับความเครียด+เพิ่มงานดี ตามหลักพุทธ

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

โรคร้ายที่บั่นทอนประสิทธิภาพของคนทำงานคือความเครียด ทำให้ป่วยใจจนงานรวนไปด้วย

ต้นเหตุของความเครียดในที่ทำงานมักเกิดจากความต้องการเป็นที่ยอมรับจากเจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน และอยากได้รับคำชื่นชมอย่างไม่สิ้นสุด เมื่อไม่เป็นดังหวัง ความมุ่งมั่นทำงานจึงต่ำลง

วิธีดับความเครียดทำได้ง่ายๆ เพียงยึดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จงปล่อยวาง อย่ายึดติดกับลาภ ยศ และคำสรรเสริญมากเกินไป เพราะเมื่อถึงคราวที่ทุกอย่างเสื่อม หรือถูกตำหนิมากกว่าชื่นชม เมื่อนั้นความสุขที่สุดจะแปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัส

พร้อมกันนี้จงตั้งมั่นพัฒนาตนเอง ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผล โดยยึดหลัก อิทธิบาท ๔ อันประกอบด้วย

๑. ฉันทะ รักและพอใจในสิ่งที่ทำ ระลึกถึงประโยชน์และคุณค่าของงาน ภูมิใจกับผลงานที่สร้างขึ้น

๒. วิริยะ พยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

๓. จิตตะ เอาใจใส่และจดจ่อกับงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และตั้งสติก่อนลงมือทำ

๔. วิมังสา ทำงานด้วยปัญญา หาจุดบกพร่องของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

จงจำให้ขึ้นใจ เครียดมากป่วยมากงานสะดุด ควรฝึกสังเกตตัวเองให้เป็นนิสัย เพื่อให้รู้เท่าทันความเครียด

*******************************************

ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ ๓๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ หน้า ๑๘

Posted by DMH Staffs/Sty-Lib

31 January 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 4466