ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๔ ข้อเติมพลังใจเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

๔ ข้อเติมพลังใจเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

สำหรับคนที่มองหาวิธีพาตัวเองไปสู่ทางที่ดีขึ้น สามารถนำแง่คิดต่อไปนี้ของเฮนรีไปปรับใช้ได้ค่ะ

เหตุการณ์เลวร้ายสร้างหัวใจที่เข้มแข็ง ยอมรับ และคิดว่าเรื่องราวร้ายๆ ที่เกิดขึ้นคือบททดสอบชีวิตที่ช่วยเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง จงมีสติ และยึดมั่นในนความดี อย่าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายนำทางการกระทำและความคิด

จงกำหนดชีวิตตนเอง ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่อพาตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่า อย่าเลือกจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตอันแสนขมขื่นด้วยความกลัวหรือเกลียดชัง

เชื่อมั่นว่าทำได้ เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ อย่าให้คำพูดและความคิดของผู้อื่นมาทำลายความตั้งใจและสิ่งดีงามที่ยึดถือ

เราคือคนพิเศษ ทุกคนเกิดมาพร้อมภารกิจอันยิ่งใหญ่ จงภูมิใจในตนเองใช้ประสบการณ์และความสามารถที่มีเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น เมื่อนั้นจะพบกับความสุขที่แท้จริง

เมื่อทุกคนตั้งมั่นทำความดี ผลลัพธ์ปลายทางย่อมทำให้สังคมสงบสุข บรรลุจุดมุ่งหมายตามบัญญัติห้าประการของชีวจิตค่ะ

*******************************************

ข้อมูลจากนิตยสารชีวจิต. ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๓๑๘,

๑ มกราคม ๒๕๕๕, หน้า ๒๐.

Posted by DMH Staffs/Sty-Lib

8 February 2555

By ชีวจิต

Views, 4187