ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เช็คสมองเสื่อมใน 30 วินาที

เช็คสมองเสื่อมใน 30 วินาที

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

หากใครไม่มั่นใจว่า อาการหลงๆ ลืมๆ ที่ตนเองหรือคนรอบข้างเป็นอยู่เข้าข่ายโรคสมองเสื่อมหรือไม่ ในเบื้องต้นแนะนำให้เช็กสมองโดยใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยอย่างด่วน ที่นำมาฝากจากวารสาร The British Journal of Psychiatry

อุปกรณ์สำหรับทำแบบทดสอบ ได้แก่ กระดาษ 4 แผ่น ดินสอ 1 แท่ง และนาฬิกาจับเวลา 1 เรือน จากนั้นลงมือทดสอบกันเลยค่ะ

1. เขียนชื่อสี สัตว์ ผลไม้ และจังหวัด อย่างละ 10 ชื่อ ลงในกระดาษ (หัวข้อละ 1 แผ่น) ภายในเวลา 30 วินาที

2. นับจำนวนคำตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง หรือให้เพื่อนช่วยตรวจคำตอบ คิดคำตอบละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ผลการทดสอบ

1 – 24 คะแนน เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม

25 – 40 คะแนน ไม่เป็นโรคสมองเสื่อม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคสมองเสื่อม ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจยืนยันผลต่อไป

เพราะขอย้ำว่า ต้องใส่ใจป้องกันโรคสมองเสื่อมทุกวิถีทางค่ะ

***********************************

** ขอขอบคุณ นิตยสารชีวจิต ปีที่ 14, ฉบับที่ 324,

1 เมษายน 2555, หน้า 20

Posted by dmhstaff/sty-lib

23 April 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 8887