ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

นิตยสารชีวจิต

หากเปรียบชีวิตกับการเรียนรู้ ปัญหาชีวิตก็เหมือนกับข้อสอบที่ต้องสอบให้ผ่าน

สอบผ่านอย่างเดียวไม่พอ ต้องสอบผ่านแบบสุขภาพจิตดีด้วย คอลัมน์เกร็ดสุขภาพดูแลใจจึงขอหยิบยกข้อสอบชีวิตและวิธีสอบให้ผ่านจากหนังสือเคล็ดลับบำบัดเครียด ฉบับใช้ได้ในชีวิตจริง สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ มาให้เป็นแนวทางดังนี้ค่ะ

ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือ เรื่องพื้นฐานของชีวิต สามารถสอบผ่านง่ายๆด้วยการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ

ข้อที่ 2 มีคนรอบข้างดี คนรอบข้างนี้หมายรวมถึงคู่สมรสและเพื่อน การเลือกคู่สมรสและปฏิบัติต่อคู่สมรสด้วยความรักและเคารพจะทำให้ไม่เกิดความไม่สบายใจ ไม่เสียใจภายหลัง การปฏิบัติต่อเพื่อนก็เช่นกันควรปฏิบัติอย่างจริงใจและรู้จักให้ความสำคัญ จัดวางตำแหน่งของเพื่อนแต่ละคนอย่างเหมาะสม

ข้อที่ 3 มีเงินใช้ มีเงินพอจับจ่ายใช้สอยและมีความมั่นคง จะทำให้มีเงินเหลือเก็บ ไม่ลำบากในอนาคต

ข้อที่ 4 มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่

การมีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่จำเป็นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เมตตากรุณา มีเมตตาต่อผู้ที่ด้อยกว่า เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สติ หมั่นเจริญสติในแบบที่ตนเองชอบอยู่เสมอ       

เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำ ทำงานของตนให้ดีอย่างเต็มที่

เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามตนเอง ก้าวข้ามปัญหาและสลายขอบเขตของตัวตน เพื่อให้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากที่สุด

       

ข้อสอบชีวิตทั้งสี่ข้อ หากรู้วิธีสอบผ่าน ปัญหามากก็เหมือนน้อย เครียดมากก็เป็นเครียดน้อย แข็งแรงทั้งกายกายและใจค่ะ

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 15, ฉบับที่ 352, 1 มิถุนายน 2556.

15 กรกฎาคม 2556

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6787