ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ภัยร้ายไข้เลือดออกนอกฤดู

ภัยร้ายไข้เลือดออกนอกฤดู

นิตยสารชีวจิต

ปกติไข้เลือดออกจะระบาดในฤดูฝน แต่ปัจจุบันอันตรายกว่าเดิม เพราะโรคนี้เกิดการระบาดในทุกฤดูแล้ว

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า โรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยยอดผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศตลอดปีมีจำนวน 139,681 ราย เสียชีวิต 129 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร มหาสารคาม นครราชสีมา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในฤดูหนาวนี้ยังขึ้นๆ ลงๆ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรค เช่น ปริมาณฝนที่ตกลงมา อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ จำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ขณะนี้สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังซึ่งมีโอกาสเกิดการระบาดสูง โดยตั้งเป้าหมายให้บ้านเรือนประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ไม่มีภาชนะขังน้ำที่มีลูกน้ำยุงลายอยู่ในบ้านและในสถานที่สำคัญของชุมชน 3 แห่ง คือ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ทุกแห่งจะต้องไม่พบภาชนะขังน้ำที่มีลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะลดความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลงได้ตามเป้าหมาย

ภัยร้ายประชิดตัวอย่างนี้ คุณพ่อบ้านแม่บ้านควรลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีง่ายๆ ตามสูตร 5 ป 1 ข ได้แก่ ปิดฝาภาชนะขังน้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันจานรองขาตู้กับข้าวทุก 7 วัน ปล่อยปลา เช่น ปลาหางนกยูง ให้กินลูกน้ำในอ่างปลูกต้นไม้น้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านและรอบบ้านให้สะอาด ปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย และขัดไข่ยุงลายที่ติดอยู่ข้างในภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำทุกครั้ง

ฤดูหนาวนี้หากมีอาการป่วย คือ มีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน ขึ้นไป กินยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้วไข้ยังไม่ลด แต่ไม่มีอาการไอหรือจาม ไม่มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพราอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ระมัดระวังอย่าให้ยุงกัด และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองและคนที่คุณรัก ป้องกันภัยร้ายจากไข้เลือดออกได้ค่ะ

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 367, มกราคม 2557, หน้า 18.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

16 July 2557

By ชีวจิต

Views, 4550