ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต...ดูแลจิตใจแรงงานไทยที่คืนสู่แผ่นดินแม่

หลังสงครามสาวเปอร์เซียปะทุขึ้นด้วยสถานการณ์วิกฤตเคร่งเครียด เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานไทยในต่างแดน ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออันตราย ก็ได้รับความช่วยเหลือส่งตัวกลุ่มแรงงานไทยกลับสู่ประเทศไทย ส่วนหนึ่งแล้วโดยสวัสดิภาพ ผู้เขียนได้ดูภาพรายงานข่าวเมื่อแรงงานไทยก้าวลงจากเครื่องบินที่ไปรับพวกเขากลับมาอย่างเร่งด่วน หลายๆ หน่วยงานไปรอรับดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากครอบครัวที่ยกโขยงไปรอรับเช่นเดียวกัน และคณะของกรมสุขภาพจิตก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือดูแลจิตใจแรงงานไทย ทั้งการส่งจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับแรงงานไทย ในการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ และการแจกคู่มือคลายเครียดด้วยตนเอง เพื่อที่เขาจะได้นำไปปฏิบัติลดภาวะความเครียดของตัวเอง

มิใช่มีเพียงกรมสุขภาพจิตเท่านั้น หลายหน่วยงานต่างมีกิจกรรมที่จะช่วยเหลือแรงงานไทย เช่น ตรวจสุขภาพร่างกาย การจัดหางานให้แรงงานไทย และการช่วยเหลือเงินให้ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานไทย เป็นต้น

สุดท้าย ภาพเรื่องราวข้างต้นล้วนบ่งบอกว่า "แรงงานไทยในต่างแดนมิได้ถูกทอดทิ้ง" เพราะสังคมไทยเป็นห่วงเป็นใยพวกเขาเหล่านี้เหลือเกิน

24 มีนาคม 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2619