ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความหวังของพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น

พ่อแม่ทั้งหลายต่างคาดหวังว่าลูกของท่านต้องเป็นเด็กดี เด็กฉลาด เก่ง ขยัน รวมทั้งหวังสูงสุดไปถึงว่าลูกของเราเก่งกว่าลูกคนอื่นมากๆ...ความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกวัยรุ่น ในบางครั้งก็มีความคาดหวังมากเกินไป พวกเขาไม่ได้ดูพื้นฐานพฤติกรรมลูกวัยรุ่นว่าเป็นเช่นใด บางครอบครัวก็เร่งรัดผลักดันตั้งกฎ วินัย ให้ลูกวัยรุ่นกระทำตามแบบเป็นเส้นตรง ถ้าผิดแปลกแหวกแนวเมื่อใดพ่อแม่ก็จะดุบ่นตักเตือนทันที สร้างความเครียดให้กับลูกในส่วนลึกๆ เพราะพวกเขาอาจทำไม่ได้ตามความหวังของพ่อแม่ที่ตั้งไว้

ฉะนั้น...ความหวังของพ่อแม่ในบางครั้ง ก็ขออย่าให้มากจนลูกๆ ของท่านอาจกลายเป็นเด็กมีปัญหาได้นะคะ

7 November 2545

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3627