ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต, JVKK

สาส์นการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง " เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต "

สวัสดีค่ะ .. ในจำนวนคนจีนกว่า1,200 ล้านคน " กวนอู " ถือเป็นแบบฉบับของคนซื่อ ที่มิตรและศัตรูต่างให้การยกย่อง เมื่อกวนอูตายแล้ว ผู้คนทั้งปวงได้ยกฐานะจากคนธรรมดาให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จึงมีศาลเจ้ากวนอูให้คนบูชาอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองจีนและเมืองไทย

สาส์นการแพทย์ทางเลือก ขอนำแง่คิด และ คติบริหารจากบางส่วนจากวรรณกรรมเอกของโลก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประดิษฐกรรมอันยิ่งใหญ่จากปลายปากกามนุษย์ ( The Great Production by Pen )

"สามก๊ก" กับเรื่องราวของ " กวนอู .. เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต " เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีและสง่างาม

..... กวนอูได้ติตามรับใช้เล่าปี่จนวาระสุดท้ายของชีวิต กวนอูตายเพราะความสัตย์ แม้ความตายมารออยู่ตรงหน้า กวนอูก็ไม่ยอมละทิ้งความสัตย์ที่ให้ไว้กับเล่าปี่และเตียวหุย ศพของกวนอูถูกส่งไปให้โจโฉ ด้วยซุนกวนหวังอุบายในทางการเมือง แต่โจโฉกลับนำศพกวนอูบรรจุในหีบไม้หอม และจัดงานศพให้สมเกียรติชายชาตินักรบ ท่ามกลางการกราบไหว้บูชาของผู้ที่เป็นทั้งมิตรและศัตรู เพราะเขามีชีวิตที่ซื่อสัตย์ ตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้าย

อำนาจของความสัตย์เป็นอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงแต่ซาบซึ้ง ในหัวใจคน แม้แต่สัตว์ก็ยังรู้สึกในความสัตย์ซื่อ เมื่อกวนอูตายแล้ว ม้าของกวนอูก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำ และตายตามเจ้าของไปในไม่ช้า ไม่ยอมให้หลังของมันสัมผัสกับผู้อื่นนอกจากนายของมัน เหมือนสุภาษิตพระร่วงที่ว่า

" เราจะอาสาเจ้า จนตัวตาย "

ฉากชีวิตของขุนทหารผู้หนึ่งได้จบลง พร้อมข้อควรพินิจว่า " จริงอยู่ อันชื่อเสียงและเกียรติยศนั้น ย่อมเกิดจากฝีมือและปัญญา ผู้ที่มีฝีมือและปัญญาในสามก๊กนั้น มีมากมาย แต่ไม่มีคนใดมีศาลเจ้าให้คนเคารพ เช่น กวนอู "

" สจ.เจน กิตต. ปป.โปติ " คน ได้รับเกียรติเพราะความสัตย์ A Truthful Person is Honoured เกียรติยศย่อมมาจากการกระทำที่สุจริต ถ้าเราจะมีเกียรติ เกียรตินั้นต้องมาจากความดี มิใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สินเงินทอง

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

2 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3595