ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, JVKK

Good Will

สวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้ขอเสนอบทความเบาๆ บ้างนะคะ

Since the mind a specific biocomputer,

it needs specific instructions and directions.

The reason most people never reach their goals is that

they don't define them , learn about them, or ever seriously

consider them as believable or achievable.

Winners can tell you where they are going,

what they plan to do along the way,

and who will be sharing the adventure with them.

เนื่องจากจิตใจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชีวภาพที่มีลักษณะเฉพาะ

มันต้องการคำสั่งและคำชี้แนะที่มีลักษณะเฉพาะ

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเขาได้

ก็คือ .. พวกเขาไม่ได้นิยามคำสั่งและคำชี้แนะ

ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งและคำชี้แนะเหล่านี้

หรือไม่ได้คิดถึงมันว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อหรือสามารถเป็นได้จริง

ผู้ชนะ .. คือคนที่สามารถบอกคุณได้ว่า เขากำลังจะไปทางไหน

เขาวางแผนจะทำอะไรตลอดเส้นทางนั้น

และมีใครร่วมผจญภัยไปกับเขาบ้าง

" Denis Waitley "

Tip

.. He who conquers is strong.

He who conquers himself is mighty.

ผู้ที่เอาชนะคนอื่นได้เป็นคนเข้มแข็ง

ผู้ที่เอาชนะตนเองได้ เป็นคนทรงพลัง

" เล่าจื๊อ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

9 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2488