ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คน .. สำคัญที่สุด, JVKK

Good Will

เรื่อง "คน .. สำคัญที่สุด"

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจัยในการบริหารงานที่สำคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะทรัพยากรมนุษย์คือผู้ชี้ขาดความสำเร็จ / ความล้มเหลวในการทำงาน .. สิ่งนี้จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ

ในมาตรฐานทั่วไปของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( HA ) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ใน GEN.3 และ GEN. 4 และในระบบการประกันคุณภาพอื่นๆ ก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ " คน " มากเช่นกัน

คราวนี้ลองมาศึกษาทัศนะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผู้รู้อีกท่านหนึ่ง

" รศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา " .. ท่านกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ว่า " Human Resource Management is .. Activities undertaken to attract , develop and maintain an effective work firce witin an organization " สรุปคร่าวๆ คือ เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปเพื่อ

* ให้ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน โดยต้องตอบคำถามที่ว่า ต้องการคนมาทำอะไร คนคนนั้นเชี่ยวชาญด้านใด ทิศทางองค์การจะไปด้านใดจึงต้องใช้คนที่มีลักษณะแบบนั้น

* เพื่อพัฒนาคนที่เข้ามาแล้วให้มีคุณภาพสูงสุด โดย วิธีการ Training , Developing , Appraisal

* และเพื่อรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์การให้นานที่สุด .. ประเด็นนี้เป็นศิลปะทางการบริหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งจะนำมาเสนอในตอนต่อไปค่ะ

ก่อนจบมีคำถามถามคุณค่ะ ว่า .. แล้วในอนาคตคุณคิดว่า โลกต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะแบบไหน ? .. ลองมาดูคำตอบเหล่านี้ว่าข้อไหนตรงกับใจคุณ

* Flexible

* High Adaptive

* Exellence

* Strategic

* และ Quality

Tip

" ก่อนที่จะเป็นผู้บริหารชั้นหนึ่ง .. คุณต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีมาก่อน "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

11 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3278