ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ทฤษฎี Z, JVKK

Good Will

เรื่อง "ทฤษฎี Z"

มีแนวคิดของการบริหารแบบใหม่มาเล่าให้ฟังค่ะ .. ทฤษฎี Z เป็นมุมมองทางการบริหารสมัยใหม่ ผู้ที่คิดค้นคือ William G. Ouchi ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาภายหลังจากการศึกษาวิธีการบริหารงานของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทอเมริกัน ที่ดำเนินงานอยู่ภายในทั้งสองประเทศ

โดยมีสมการว่า ทฤษฎี A + ทฤษฎี J = ทฤษฎี Z

Ouchi ได้อธิบายวิธีการบริหารอย่างแรกว่า ทฤษฎี A เป็นทัศนะการบริหารงานแบบอเมริกัน ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของบุคคล มีระบบประเมินผลชัดเจน เลื่อนตำแหน่งรวดเร็วตามความสามารถ ไม่ผูกพันกับการจ้างงานระยะยาว

ทฤษฎี J เป็นทัศนะการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตัวแทนของตะวันออก ที่เน้นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ การจ้างงานระยะยาว เน้นระบบอาวุโส และการให้ความสำคัญกับบุคคลในองค์การทุกๆ ด้านรวมทั้งชีวิตส่วนตัว

ทฤษฎี Z คือผลรวมของการผสมผสานระหว่าง ทฤษฎี A กับ ทฤษฎี J เป็นการรวมทั้งความผูกพันต่อการจ้างงานระยะยาว การตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกัน การประเมินผลที่เป็นทางการ มีดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน การทำงานเป็นทีม และการให้ความสำคัญกับบุคคลทุกด้าน

แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการบริหารแบบไหน ก็ไม่ใช่ยาสารพัดโรคเพื่อความเจ็บป่วยทางการบริหาร แต่ทฤษฎี Z จะเป็นวิธีการบริหารอย่างหนึ่งที่เราสามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้

TIP ..

* การเข้าใจคนอื่นต้องอาศัยการไตร่ตรอง .. การทำให้คนอื่นเข้าใจ ต้องอาศัยความกล้าหาญ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

15 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 10708