ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

สวัสดีค่ะ หลังจากการเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ ( HA ) ของกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ท่านกล่าวว่า

ฝากให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมุ่งสู่การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน

ผู้นำคือคนสำคัญในการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับบุคลากรทุกคนในองค์การ

การทำงานต้องมีความรอบรู้ถึงสภาพการณ์ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การบริหารต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ

ชื่อเสียงเกียรติยศขององค์การอยู่ได้เพราะความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ เพราะทุกคนในองค์การมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

บุคลากรทุกคนต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์ กล่าวว่า

“ HA คือธรรมชาติที่ทุกๆ โรงพยาบาลต้องทำและทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะทุกวิชาชีพต้องทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณภาพ ”

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า

มีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยอยากเห็นทุกๆ โรงพยาบาลในกรมสุขภาพจิตก้าวไปพร้อมๆ กัน การพัฒนาไม่ต้องแข่งกับใคร แต่ต้องแข่งขันกับตัวเองแล้วเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

สิ่งสำคัญในการพัฒนาคือบุคลากรทุกคนในองค์การต้องมีความรู้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ บรรยากาศองค์การต้องสนับสนุนให้คนกล้าคิดและกล้าทำ มีการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง

สรุปได้ว่า .. " การเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์ " .. ซึ่งเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความเป็นจริงได้ดี จากนพ.อภิชัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ซึ่งวางรากฐานระบบการพัฒนาคุณภาพรพ.ของ JVKK .. และสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักคือ การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ได้แต่อย่าเลียนแบบใคร เป็นตัวของตัวเองสะท้อนมุมมองขององค์การ และพัฒนาศักยภาพขององค์การไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนการแก้ไขปัญหาต้องเป็นการแก้ไขเชิงระบบ แก้ไขแบบบูรณาการ เพราะทุกส่วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน ..

แม้เส้นทางยังอีกยาวไกลหลายพันลี้ แต่เชื่อมั่นว่าเมื่อเรากล้าที่จะเริ่มต้น ก็ย่อมมีวันที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ..

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

18 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2486