ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Customer Service, Quality JVKK

Quality JVKK

ทุกๆ หน่วย ทุกๆ คนภายในองค์การ คือลูกค้าภายในของกันและกัน และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงานขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจที่เกิดจากการให้บริการ จึงต้องคำนึงถึงเสียงจากทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในด้วย จึงจะถือว่าองค์การนั้นมีคุณภาพจริง

ดังคำกล่าวของมหาตมะคานธี “ ลูกค้า เป็นแขกคนสำคัญที่สุดที่มาเยือนเรา เขามิได้พึ่งพิงเรา แต่เราต่างหากที่จะต้องพึ่งพิงเขา บริการของพวกเรามิใช่การสงเคราะห์เขา แต่เขาต่างหากที่กำลังสงเคราะห์เรา ”

ในหลักการและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพ ข้อแรกที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ เน้นที่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ( Awareness to customer requirement )

กล่าวคือ ทำให้เขารู้ว่า ความคิดเห็น หรือ ความต้องการของเขา .. สำคัญสำหรับเราเสมอ

TIP ..

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด

ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น จึงเป็นผู้ที่ผู้อื่นให้เกียรติ

ด้วยเหตุนี้ ขงจื๊อจึงว่า “ ที่นั่งที่ดีที่สุดในโลก คือ ที่นั่งในหัวใจคน ”

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

25 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3386