ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"การสะกดจิต" (ต่อ)

!! การสะกดจิต (ต่อ) !!

ประโยชน์ของการสะกดจิต สะกดจิตมีประโยชน์ทั้งในวงการแพทย์ วงการนักจิตวิทยา วงการทหาร วงการธุรกิจแพทย์ นักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ ได้นำมาทดลอง และพบว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย

เนื่องจากผู้เขียนเป็นแพทย์ ก็จะขอกล่าวถึงเฉพาะประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่สามารถนำวิธีการสะกดจิตมาใช้รักษาโรคบางโรคได้ ดังนี้

- โรคทางกายที่เกี่ยวเนื่องจากจิตใจ เช่น โรคแพ้ โรคหืด โรคแผลในกระเพาะอาหาร

- โรคติดยาเสพติด

- โรคจิตวิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ

- ภาวะที่มีกรดคั่งในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน อันเกี่ยวเนื่องมาจากความวิตกกังวล และสะเทือนอารมณ์ของผู้ป่วยชนิดนี้ การสะกดจิตก็มีส่วนช่วยได้

- ใช้การสะกดจิตระงับความเจ็บปวด ไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นจะเกี่ยวข้องกับจิตใจ หรือการมีพยาธิสภาพในร่างกายเป็นต้นเหตุก็ตาม

- การผ่าตัดบางรายที่ไม่ต้องการใช้ยาสลบ ก็อาจใช้การสะกดจิตช่วยได้

- การสะกดจิตทำให้ชาและถอนฟันโดยไม่ต้องฉีดยาชา

- โรคความรู้สึกทางเพศลดน้อยลง ที่เกี่ยวเนื่องจากจิตใจ การสะกดจิตก็อาจจะช่วยบำบัดได้

การสะกดจิต ไม่ใช่วิชาเร้นลับ สามารถทำได้ไม่ยาก แต่การทำเป็นศิลปะซึ่งจะต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกจิต หากจิตมีสมาธิหรือสงบแน่นิ่งแล้ว จะก่อให้เกิดพลังสามารถบังคับมนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งในลักษณะธรรมชาติและนอกเหนือธรรมชาติได้

1 October 2546

By น.พ.โอภาส ธรรมวานิช

Views, 4805