ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ยอดมนุษย์, JVKK

Quality JVKK

เรื่อง " ยอดมนุษย์ ", JVKK

สวัสดีค่ะ วันนี้มีแง่คิดที่ท้าทายคนกล้า .. ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนพิเศษ แง่มุมความเฉียบคม จากหนังสือที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่ " คุณหนูใหญ่ " เพื่อนรักของผู้เขียนอุตส่าห์เสาะหามาให้ในวันคล้ายวันเกิด

" ยอดมนุษย์ " จาก ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องและแสวงหาที่จะเป็นเจ้าของในชีวิต " ลักษณะชีวิต และ นิสัย " ของคน มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ และช่วยให้คนสามารถสร้างฐานชีวิตรองรับความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได้

ในตอนแรกนี้เราจะนำเสนอเรื่อง " วิสัยทัศน์ " ค่ะ

วิสัยทัศน์ หมายถึง .. จินตภาพในอนาคต ที่เด่นชัดอยู่ในความคิดของบุคคลหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จินตภาพดังกล่าว มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลนั้น มุ่งมั่นสู่สัมฤทธิผลที่ได้วางไว้ ส่งผลให้บุคคลนั้นดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีการวางแผนและไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว ด้วยความหวังเสมอว่าจินตภาพนั้นจะเป็นจริง ..

วิสัยทัศน์ ทำให้เราเป็นคนที่ไม่มองเพียงปัญหาเฉพาะหน้า แต่ทำให้เรามีสายตามองไปในอนาคต มองระยะยาว และเตรียมแผนการลงมือกระทำในเวลาปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ คนมีวิสัยทัศน์จึงไม่ทำอะไรเพื่อวันนี้ แต่จะทำเพื่อพรุ่งนี้และเพื่อวันข้างหน้าด้วย .. การกระทำสิ่งนั้นด้วยความเชื่อมั่น มั่นใจว่าในวันข้างหน้าเขาจะได้หัวเราะดังกว่าคนอื่นแน่

การมีวิสัยทัศน์ในระดับบุคคลเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากเป็นกำลังสำคัญ ที่ส่งผลให้ตัวเรา ครอบครัว องค์การ สังคม หรือประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่นั้น ประสบกับความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าได้ คนมีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้จากอดีตและจากประสบการณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเกิดขึ้นกับผู้อื่น และหาทางฝ่าฟันต่อไปโดยไม่ย่อท้อแม้มีอุปสรรค คนที่มีวิสัยทัศน์ จะเป็นผู้ที่สร้างพลังและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจได้ดี เป็นผู้เสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่หมดหวัง เป็นผู้ให้พลังกับคนที่ท้อแท้ เป็นเหมือนดวงไฟสว่างในความมืด ที่ส่องทางพาคนที่หลงวนเวียนอยู่ในถ้ำลึกออกมาให้ได้

และสุดท้าย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ท่านได้ให้ข้อคิดว่า " เราควรยุติการใช้ชีวิตแบบปล่อยตัวปล่อยใจสบายไปวันๆ แต่ใช้ทุกๆ วันอย่างมีสติปัญญาและมีคุณค่าสูงสุด ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวัง .. ยืนหยัดและฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ พร้อมกับมีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายที่ตนตั้งไว้จนคว้าชัยชนะแห่งความสำเร็จในที่สุด "

วิสัยทัศน์ขององค์การในการพัฒนาคุณภาพ ความสำเร็จอยู่ที่ไหน ? เราคงต้องเรียนรู้ วางแผน และมองไปที่อนาคตพร้อมๆ กัน และดำเนินตามเป้าหมายนั้นด้วยใจที่ยึดมั่นจนถึงที่สุด ..

" เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิต เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความมานะพยายาม บรรจงสร้างสรรค์ให้เป็นจริง มิใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1 October 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3090