ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้ให้ความหมายของ เครื่องชี้วัด ( Indicators ) ว่า " เป็นเครื่องมือในการวัดหรือประเมินคุณภาพวิธีหนึ่ง สามารถเป็นเครื่องประเมินได้ทั้งผลลัพธ์ และกระบวนการ .. โดยเครื่องชี้วัดที่ดี ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง และสามารถประเมินในสิ่งที่เราต้องการประเมินได้ว่าอยู่ในระดับใด "

จอร์จ วอชิงตัน กล่าวว่า " ข้าพเจ้าหวังว่า ข้าพเจ้าจะสามารถรักษาความหนักแน่นและคุณธรรม มากเพียงพอที่จะรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด นั่นคือ ความซื่อสัตย์ "

อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพลเมืองในประเทศของท่าน นอกจากความสามารถและสุนทรพจน์ที่ดีเลิศแล้ว ประวัติศาสตร์ยังได้บันทึกคุณลักษณะชีวิตท่านอีกว่า เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนรักษาคำพูด ไม่เอาเปรียบคนอื่น อันเป็นคุณธรรมเด่นที่ติดตัวมาตั้งแต่เยาว์วัย

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จาก หนังสือ ยอดมนุษย์ ท่านกล่าวว่า " ความซื่อสัตย์ .. เป็นดัชนีความสำเร็จที่ยั่งยืน " เพราะ ความซื่อสัตย์ เป็นคุณลักษณะชีวิตที่สำคัญที่เป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงอนาคตของแต่ละบุคคล แต่ละสังคม จนถึงแต่ละประเทศ ว่าจะสามารถดำรงสถานะแห่งความสำเร็จได้ยืนยาวและยั่งยืนเพียงใด

เราทุกคนสามารถได้รับความสำเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตจากความซื่อสัตย์ได้ หากดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง พัฒนา และฝึกตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ความคิด การกระทำและในทุกๆ การตัดสินใจ โดยใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์เป็นตัวชี้วัด เพื่อที่เราจะทำทุกสิ่งด้วยความถูกต้อง และเชื่อมั่นเสมอว่า ความซื่อสัตย์ที่เราพากเพียรทำนั้น จะสามารถปกป้องเราได้อย่างแน่นอน .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

7 October 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3242