ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

สวัสดีค่ะ จากการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง " การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพทางสุขภาพจิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง " เมื่อวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2546 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ. นครพนม ที่ผ่านมา ในนามโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณ คณะผู้จัดการสัมมนาครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ที่ได้ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและน่าประทับใจ

การไปสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปจ. นครพนมเป็นครั้งแรก นอกจากความรู้ทางวิชาการที่เข้มข้นแล้ว ยังได้รับชมศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าชื่นชมของจังหวัดนครพนมด้วย ประทับใจเลยอยากเล่าให้ฟังค่ะ

" พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท

เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง "

จังหัวนครพนม เมื่องนครแห่งอิสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตบูร มีอายุยาวนานกว่า 2000 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ในปี พ.ศ. 2333 ว่า " นครพนม "

ชื่อนครพนมสันนิษฐานว่า เคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงใช้คำว่า " นคร " ส่วนคำว่า " พนม " ก็มาจาก " พระธาตุพนม " ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน

ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ถือเป็นพิธีกรรมหนึ่งของบุญไต้ประทีป ซึ่งถือเป็นงานบุญที่สำคัญของชาวอิสาน ที่ปรากฎในฮีตสิบสอง อันเป็นข้อปฎิบัติในการจัดงานบุญประเพณีในรอบ 12 เดือน โดยงานไหลเรือไฟ จัดให้มีขึ้นในช่วง ออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 งานไหลเรือไฟเป็นการจัดขึ้นตามความเชื่อที่ว่า เป็นการจุดประทีปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่ประทับไว้ ณ ริมฝั่ง " แม่น้ำนันมทานที " อันเป็นที่อยู่ของพญานาค ในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาค และอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการบูชา " พระจุฬามณีเจดีย์ " บนสรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุ เส้นพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อครั้งที่ทรงตัดก่อนออกผนวช นอกจากนี้ ยังเป็นความเชื่อว่า การไหลเรือไฟ เป็นการขอขมาและรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา อีกด้วย

หลังจากได้ชื่นชมกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครพนมที่น่าชื่นชมและประทับใจ ก่อนจบขอทิ้งท้ายกับแง่คิดคุณภาพจากการสัมมนาครั้งนี้ค่ะ

Quality is the way of life .. Efficacy , Effectiveness ,

Efficiency and Equity.

Aim for Quality improvement is also get Cost-effectiveness .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

15 ตุลาคม 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2625