ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

สวัสดีค่ะ .. Quality JVKK . ขอแสดงความเสียใจมายัง " คุณปทุมทิพย์ สุภานันท์ " รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่สูญเสียคุณแม่ไป เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา .. ขอร่วมแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้พี่แต๋มมีกำลังใจที่เข้มแข็งต่อไปค่ะ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2546 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2547 ของ JVKK. ขอแสดงความชื่นชมใน spirit ของหัวหน้าฝ่ายแผนงาน และขอแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานที่มีแนวทางในการวางแผนงานที่ดีเยี่ยม .. เพราะความสำเร็จของงานใดๆ ก็ตาม เริ่มต้นที่การวางแผนที่ดี ส่วนผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี ก็อยู่ที่พลังของเราทุกคนที่จะทำให้ทุกๆ ความฝันเป็นจริงอย่างที่ใจเราหวังไว้ .. เชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ค่ะ

ทฤษฎีทางการบริหารแนวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ และถือเป็น Innovation of Management คือ ทฤษฎีการจัดการตนเอง ( Self - Managing Theory ) โดยแนวคิดนี้ มองว่า

* มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ

* คนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

* งานที่ดีจะต้องมีการวางแผนร่วมกัน

* งานที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง

ความสำเร็จของทฤษฎีนี้ดูจากตัวชี้วัด 2 ตัว คือ

1. Achievment บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

2. Satisfaction ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความพึงพอใจในงาน

ทุกคนในองค์การคือส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนและรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยลำพัง และไม่มีใครทำงานคนเดียวได้

" เราทุกคน .. คือคนสำคัญของ JVKK. ค่ะ "

TIP

โดย .. " รศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา "

การทำงานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วย Service mind คือ

1. ไม่มีอะไรที่ไม่รู้เมื่อถูกถาม .. ถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามหาข้อมูลมาให้ได้

2. ไม่มีคำว่า " ช่วยไม่ได้ " .. จะต้องมีทางออกในการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

3. การได้ช่วยเหลือผู้อื่นคือความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

27 October 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4155