ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, สุขภาพใจ

Good Will

เรื่อง สุขภาพใจ

สุขภาพ หมายถึงวิถีชีวิตทั้งหมด ยิ่งพิจารณาอย่างละเอียดถึงคำนิยามของสุขภาพ ก็จะยิ่งเห็นว่า สุขภาพไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาล หมอ ยา หรือการรักษาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความถูกต้องทั้งหมด

นิยามคำว่า สุขภาพ ขององคืการอนามัยโลกมีดังนี้

" Health is complete phisical, mental, social and spiritual well-being "

สุขภาพ = สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณ

สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมไปถึงการลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วย

อภิชัย มงคล และคณะ ( 2544 ) ได้ให้ความหมายของความสุขและสุขภาพจิตว่า หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Stephen R. Covey กล่าวว่า หลักการพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิต คือ การมีบุคลิกภาพที่ดี ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในสังคม ความมีคุณธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความพากเพียร การดำรงตนอยู่อย่างเรียบง่าย และการปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนกับปฏิบัติต่อตนเอง โดยผู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและถาวรได้นั้น จะต้องนำหลักการเหล่านี้มาปฏิบัติให้กลายเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของตนเอง

เราทุกคนได้ใช้เวลาและพลังงานจำนวนมหาศาลในการทำงาน แต่ละอาชีพก็จะมีปัญหาและต้นตอที่ทำให้เกิดความเครียดแตกต่างกันไป รวมไปถึงอุปสรรคนานาที่นำมาซึ่งฝันร้ายอยู่บ่อยๆ

คำถามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีความเครียดในที่ทำงานหรือไม่ เพราะคำตอบคือ " ทุกที่ทำงานมีความเครียด และไม่มีงานใดที่ไม่เครียด "

เราทุกคนต้องเผชิญกับความเครียดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นคำถามที่ดีกว่า ก็คือ " เราจะจัดการกับความเครียดอย่างไรดี ? "

ปัญหาต่างๆ ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำงาน การเรียน ครอบครัว ความรัก หรือปัญหาอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความเครียด ความท้อแท้แก่ตนเอง ซึ่งแท้จริงแล้ว ชีวิตมีหลายเหลี่ยมมุมนัก มีทั้งความสดใส หวานชื่น หม่นหมอง หมุนเวียนกันไปให้เราพบเจอและเรียนรู้

ฉะนั้น ไม่ว่าขณะนี้คุณกำลังอยู่ภาวะเช่นใด สิ่งสำคัญคือจะต้องมีสติ ระลึกรู้ จับความคิดของตนเอง เตือนตัวเองให้ได้ เมื่อเรารู้จักห้ามใจตัวเอง ความพินจพิเคราะห์ ตรึกตรองก็จะเข้ามา เป็นการฝึกเพื่อที่จะพักใจ ให้ใจของเรามีแก่นสารมากขึ้น

เกิดเป็นคนต้องหมั่นให้กำลังใจตัวเอง คิดอยู่เสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ เมื่อล้มแล้วต้องลุก เพื่อที่จะรุกก้าวเดินไปข้างหน้า .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

4 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 5440