ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

หนทางของวัยรุ่น

วัยรุ่นวัยที่กำลังแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเองว่าตัวเขาคือใคร ต้องการอะไร ชอบหรือสนใจสิ่งใด จะเลือกดำเนินชีวิตในอนาคตแบบใด วัยรุ่นจึงชอบที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน ชอบที่จะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ชอบร้องเพลง เต้นรำ และชื่นชอบอีกหลายๆ สิ่งที่ต่างออกไปจากวัยเด็ก นอกจากนี้วัยรุ่นยังชอบที่จะทดลองเลียนแบบบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่กำลังปรับเปลี่ยนและทดลองดูว่าตนเองนั้นชอบสิ่งใด มีความสามารถที่จะทำอะไร

ดังนั้น หากวัยรุ่นได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทางจากพ่อแม่ผู้ปกครอง วัยรุ่นก็จะรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจและสามารถค้นหาทางเลือกของตนเองอย่างถูกทางและสร้างสรรค์

15 November 2545

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2955