ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, เรื่อง .. คำสำคัญ

Good Will

เรื่อง .. คำสำคัญ

คำ 5 คำที่สำคัญที่สุด คือ .. " ฉันยอมรับว่าฉันผิด "

คำ 4 คำที่สำคัญที่สุดคือ .. " คุณเป็นคนเก่ง / คุณเป็นคนดี "

คำ 3 คำที่สำคัญที่สุดคือ .. " คุณคิดอย่างไร "

คำ 2 คำที่สำคัญที่สุดคือ .. " ขอบคุณ "

คำ 1 คำที่สำคัญที่สุดคือ .. " เรา "

และคำที่สำคัญน้อยที่สุด คือ .. " ฉัน "

ปราชญ์ชาวจีน ชื่อ " อี้หมิง " กล่าวไว้ว่า " คนเรามักจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความรัก และไม่รู้ตัวว่าความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา "

ความรักแทรกตัวอยู่ในทุกอญูของจักรวาล ในโลกของความรัก ทุกสิ่งล้วนสวยงาม หากมองชีวิตด้วยสายตาของความรัก ชีวิตจะสดใสด้วยความหวัง.

TIP .. Love is everything we share together.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

10 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2820