ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

จากการเข้าร่วมประชุม " 1st Forum Quality Mental Health " มีข้อคิดดีๆ มาฝากค่ะ

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่า

" กรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพในระบบต่างๆ เพราะผลจากความต้องการและความคาดหวังของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการ บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แต่ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่งสำคัญคือขอให้มีความสุข การจะมีความสุขได้นั้น จะต้องมีความพึงพอใจในปัจจุบันของตนเอง ให้ทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่ สนุกกับการทำงานและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด "

TIP .. เราไม่อาจทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ .. ทำได้เพียงสิ่งเล็กๆ แต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

" แม่ชีเทเรซา "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

17 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2586