ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจาก นพ. จามิกร เภกะสุต จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้มาให้ความรู้ถึงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA

การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย / กลุ่มงาน และบุคลากรทุกคน เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ต้องขอขอบพระคุณและขอแสดงความชื่นชมทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

เป้าหมายต่อไปในการพัฒนาระบบคุณภาพของ jvkk . หลังจากการพัฒนาตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสมัฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ระบบ P.S.O. 1101 : ระบบข้อมูล ที่เข้มข้นอยู่ ณ ขณะนี้ คือ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

HA หรือ Hospital Accreditation คือการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Credit แปลว่า ความน่าวางใจ และความน่าวางใจนี้เกิดจากการที่โรงพยาบาลมีระบบการทำงานที่ดี ดูแลผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเอื้ออาทร และมีคุณภาพ โดยผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือ การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ดูแลทั้งร่างกายจิตใจ ดูแลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย

สิ่งที่จะทำให้เราก้าวไปถึงเป้าหมายที่สำคัญนี้ได้ คือ การที่เราทุกคนมีจิตวิญญาณของคุณภาพ ทำงานด้วยใจ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และยึดประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดย HA เป็นกลไกกระตุ้นที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ มีการประเมินตนเอง และมีการพัฒนาระบบการทำงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

งานทุกอย่างสำคัญที่ก้าวแรก และการเดินทางก้าวแรกก็มักจะมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้กับ jvkk. ให้มีความมุ่งมั่น เอาชนะปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ร่วมมือร่วมใจและก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราฝันไว้ร่วมกันให้ได้ค่ะ

TIP .. การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอ

" เล่าจื๊อ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

19 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2829