ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เป้าหมายของชีวิต

เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่เราได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหนทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย มีทิศทาง เปรียบดังแผนที่ของชีวิตที่จะนำเราก้าวเดินไปในอนาคตโดยไม่หลงทาง

วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ การตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวัยนี้ การเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้ถึงความสนใจความชอบความถนัดและความต้องการของตนเป็นสำคัญ และจำเป็นสำหรับการตั้งเป้าหมายสำหรับอนาคต

การเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการคิดการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่น การได้รับความเข้าใจ กำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เขาได้คิดได้ลองในสิ่งที่เหมาะสม อันเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้วัยรุ่นประสบความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิตที่ได้วางไว้

20 พฤศจิกายน 2545

By กรมสุขภาพจิต

Views, 5680