ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, เรื่อง บันทึกจากพ่อ

Good Will

เรื่อง บันทึกจากพ่อ

สวัสดีค่ะ จากสัปดาห์นี้ไป Good Will จะขอนำเสนอบทความเพื่อเทิดพระคุณ " พ่อ " ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาส " 5 ธันวามหาราช "

เรื่อง บันทึกจากพ่อ

ชีวิตที่ผ่านมาและเวลาที่ผ่านไปของพ่อนั้น เป้นเวลาที่นานมาแล้ว ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านฝน ผ่านสุข และผ่านสิ่งต่างๆ มากมาย ตามวิสัยของปุถุชน

ในช่วงชีวิตทั้งหมดที่พ่อดำเนินมา พ่อประสบพบเห็นสิ่งทั้งหลายมามากมาย พ่อมีสิ่งที่จะบอกลูกได้ .. คือ

ชีวิตคนเราจักมีความสุขได้ จะต้องนำธรรมะมาเป็นกัลยาณมิตรประคับประคอง และยึดเหนี่ยวใจอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมะในที่นี้ คือ การทำหน้าที่ และความถูกต้อง

ในบางเวลาความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อทดสอบเรา ถ้าเรามีความอดทนมากเท่าใด ความสำเร็จก็จักมีมากเท่านั้น .. ความสำเร็จมีไว้สำหรับผู้ที่มีความอดทนและมีความเพียรเสมอ ขอให้ลูกถือคติว่า อุปสรรคย่อมมาก่อนความสำเร็จ และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ เกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งหมดทั้งสิ้น

โบราณกล่าวไว้ " ผิดเป็นครู " เมื่อลูกทำสิ่งใดผิดพลาด จงสำนึกว่า เป็นโอกาสของการเรียนรู้ ลูกต้องเร่งหาสาเหตุแห่งความผิดพลาดนั้น แล้วปรับปรุงแก้ไขเหตุแห่งความผิดพลาดนั้น ให้ถูกต้องและดีขึ้นโดยเร็ว

TIP .. คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่แท้ คือ อดทน ซื่อสัตย์ มัธยัสก์ ขยัน ถ่อมตน และเป็นคนกตัญญู.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

26 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2739