ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เรื่อง .. ผู้นำ

Quality JVKK

เรื่อง .. ผู้นำ

โดย .. กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

.

คุณ กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ผู้รอบรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาคุณภาพและเป็นผู้นำความคิดที่น่าสนใจในระดับต้นๆ ของประเทศไทย ท่านได้ให้นิยามของคำว่า " ผู้นำ " ไว้ดังนี้

ผู้นำ ไม่ใช่ผู้จะนำคนอื่น แต่ผู้นำที่ดี คือ ผู้ที่ผู้อื่นอยากเดินตาม ขยายความก็คือ ถ้ามัวแต่สั่งการโดยคนอื่นไม่ศรัทธา จะเป็นผู้นำไม่ได้ ลักษณะการเป็นผู้นำนั้นไม่ได้มาจากตัวเอง จะไปอุปโลกน์ตัวเองนั้นไม่ได้ แต่ต้องมีคนอื่นที่เขารู้สึกว่าคุณคือผู้นำ

ปรัชญาการนำ ต้องคิดถึงส่วนรวม หมั่นใช้วิจารณญาณ( reasoning ) ปัญญา( intellect ) บ่มเพาะจินตทัศน์ ( vision ) มุ่งสู่ภาคปฏิบัติโดยมองส่วนรวม ในฐานะผู้นำที่ดีจะต้องหาโอกาสและทางออกให้กับปัญหาและวิกฤติการณ์ได้เสมอ

ความหมายของผู้นำ ตามศัพท์ LEADERSHIP

L = LOVE เป็นผู้ที่ให้ความรักต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

E = Examplar เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง

A = Adaptation การปรับตัวอย่างเหมาะสมกลมกลืน

                     Arbitration มีความเด็ดขาด

D = Decision การตัดสินใจที่ดี

                     Delegation มอบหมายงานเป็น

E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้น

                     Education ใฝ่เรียนรู้

                     Experience เน้นประสบการณ์

R = Responsibility มีความรับผิดชอบ

S = Sincere มีความจริงใจ

                     Solving แก้ไขปัญหาได้ดี

H = Human Relation มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

                     Harmony ความสามัคคี

I = Intellectual มีสติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบดี

P = Personality มีบุคลิกภาพดี

                     Persuasiveness มีความน่าเชื่อถือ

                     และ Powerful อำนาจ บารมี

TIP .. กฎแห่งการเป็นผู้นำ

ข้อ 1. อดทน รอคอย เชื่อมั่น และให้โอกาส

ข้อ 2. นิ่งไม่เป็น เป็นอะไรไม่ได้

ข้อ 3. ที่นั่งที่ดีที่สุดในโลก คือ ที่นั่งในหัวใจคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

26 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 8175