ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ถวายพระพร มหาราชา, Quality JVKK

Quality JVKK

.

บังคมบรมบาทไท้
ธิบดิเถาว์
" ภูมิพล " สยามินทร์ธิราชเจ้า
พระเดชปกผืนปฐพินทร์สยามรัฐ เรืองแฮ
ราษฎร์พร้อมน้อมนอบเกล้ากล่าวถ้อยถวายพระพร
ภูธรทรงรัฐนี้
นานนาน นิรันดร์เทอญ
ศัตรูอย่าแพ้วพานแต่น้อย
สบสิ่งสรรพภูบาลธ ประสงค์ เทอญพ่อ
เจริญพระชนม์นับร้อยหมื่นล้านพรรษา
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1 December 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3253