ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง

"การดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง"

ความดันโลหิตสูงคืออะไร

ตามปกติร่างกายจะมีหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความดันที่ดันเลือดไปตามหลอดเลือดแดงจะวัดได้โดยใช้เครื่องวัดความดัน ซึ่งจะมีค่าความดันเป็น 2 ค่า คือความดันตัวบนมีค่าปกติเท่ากับ 100-120 ม.ม.ปรอท ซึ่งเป็นค่าความดันขณะหัวใจบีบตัวและค่าความดันตัวล่างมีค่าปกติเท่า 60-80 ม.ม.ปรอท ซึ่งจะเป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว

ดังนั้นเวลาเขียนค่าความดันจะต้อง 2 ค่า โดยเขียนในลักษณะ 120/80 ม.ม.ปรอท ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะมีความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 ม.ม.ปรอท ตลอดเวลาไม่ว่าจะวัดความดันโลหิตในเวลาใด ความดันที่สูงนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมจะทำให้หลอดเลือดถูกทำลาย หลอดเลือดแข็งกระด้างจากมีไขมันไปเกาะจะทำให้หลอดเลือดตีบแคบ เปรียบเสมือนท่อน้ำประปาที่มีตะกรันเกาะอยู่ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายลดลงโดยเฉพาะ อวัยวะสำคัญคือหัวใจ ไต และสมอง เช่น หลอดเลือดที่สมองตีบแคบ ทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง จึงเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ นอกจากนี้ความดันโลหิตที่สูงอยู่นาน หัวใจจะทำงานหนักมากขึ้นทำให้เกิดภาวะหัวใจวายตามมาได้ ดังนั้นเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง จึงต้องควบคุมเพื่อช่วยหัวใจไม่ให้ทำงานหนักและลดการแข็งกระด้างของหลอดเลือด

เป้าหมายของการควบคุมความดันโลหิตสูง คือทำให้ความดันลดลงมาอยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียง ปกติ คือความดันตัวบนน้อยกว่า 140 ม.ม.ปรอท และความดันตัวล่างน้อยกว่า 90 ม.ม.ปรอท

3 December 2546

By รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Views, 3971