ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความเรียบง่าย, Quality JVKK

Quality JVKK

เรื่อง .. ความเรียบง่าย ( Simplicity )

โดย .. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

.

" ความเรียบง่ายคือพลัง " เป็นคำประกาศแห่งความเรียบง่าย เกิดขึ้นในปี 1994 โดย John Harris ในที่ประชุมขององค์กรซึ่งกลายมาเป็นธนาคารใหญ่ของโลกแห่งหนึ่ง

Bill Jensen ได้นำคำประกาศนี้มากล่าวไว้ในบทนำของหนังสือ " Simplicity " และเสนอว่า ถึงเวลาแล้วที่จะทบทวนคำกล่าวที่ว่า " ความรู้คือพลัง " เพราะในโลกปัจจุบันซึ่งอิ่มตัวด้วยข้อมูลข่าวสารนั้น สิ่งที่เรารู้จะเป็นพลังได้ ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าจะใช้มันจัดการกับงานสารพัด ที่ครบกำหนดไปได้อย่างไร

พลังนี้จึงขึ้นกับความสามารถในการแยกแยะสิ่งสำคัญ ( The important ) กับสิ่งเร่งด่วน ( The urgent )

ความเรียบง่าย .. คือพลังที่จะทำให้น้อยลง ( ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ )

ความเรียบง่าย .. คือพลังที่จะทำให้มากขึ้น ( ในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ )

Bill Jensen ได้เสนอกฎของความเรียบง่าย ไว้ดังต่อไปนี้

1. เราเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของเรา ใช้เวลาให้น้อยลงกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ใช้เวลาให้มากขึ้นเพื่อทำความชัดเจนในสิ่งที่ซับซ้อน

2. เริ่มต้นที่ความต้องการของเจ้าหน้าที่และลูกค้า ทำงานถอยหลังมาจากจุดนั้น

3. สร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจและอิสรภาพทางความคิด

กฎของความเรียบง่ายตามแนวคิดของ Edward de Bono

1. ต้องให้คุณค่าแก่ความเรียบง่ายในระดับสูง ระดับที่เป็นเป้าหมายหลัก มิใช่เป้าหมายรอง

2. ต้องตั้งใจแสวงหาความเรียบง่าย ต้องทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง ต้องทุ่มเทเวลา และความคิดให้ ถ้าเราไม่พอใจกับความซับซ้อนเราก็จะใช้เวลามากขึ้นเพื่อหาวิธีที่ง่ายกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้

3. ต้องเข้าใจรายละเอียดและคุณค่าในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นการเอาง่ายเข้าว่า

4. ต้องออกแบบทางเลือกและสิ่งที่เป็นไปได้ ดดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดอยู่แค่ความคิดแรกซึ่งมักจะไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด

5. ต้องท้าทายและละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ ขจัดสิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่จะคงไว้ออกไป

6. ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หากจำเป็น เพราะบางครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจจะง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มีอยู่

7. ต้องใช้แนวคิดรวบยอดก่อน จึงจะลงไปสู่รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม เพราะความสามารถในการออกแบบแนวคิดเป้นหัวใจของกระบวนการทำให้เรียบง่าย คำถามสำคัญ 3 คำ คือ ทำไม ? อย่างไร ? มีคุณค่าอะไร ?

8. ต้องแยกแยะสรรพสิ่งออกเป็นหน่วยย่อย ซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายกว่า

9. ต้องเตรียมสละคุณค่าอื่นเพื่อความเรียบง่าย เช่น สละความสมบูรณ์แบบเพื่อความเรียบง่าย

10. ต้องรู้ว่าเราจะออกแบบความเรียบง่ายเพื่อใคร เพราะเป้าหมายของการทำงานใดๆ คือ การส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับผลงาน และการทำงานที่ดีที่สุดคือการส่งมอบคุณค่าให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของ Quality jvkk เป็นการทำงานที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักการที่ว่า Simply is the best เป็นการทำงานแบบเรียบง่าย แต่เป็นความเรียบง่ายที่มาพร้อมกับความตั้งใจและความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกๆ ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจ ขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับ คุณนิตยาภรณ์ มงคล ที่เป็นกำลังใจในการทำหน้าที่นักเขียนของผู้เขียนเสมอมา ขอบพระคุณ webmaster คนเก่ง ที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนองานยุ่งยากต่างๆของผู้เขียน ให้เรียบง่ายได้ดั่ง

ใจ

TIP .. HAPPY NEW YEAR 2004

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

8 มกราคม 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2753