ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เรื่อง .. แนวทางสร้างนิสัยเรียบง่าย

Quality JVKK

เรื่อง .. แนวทางสร้างนิสัยเรียบง่าย

.

Edward de Bono ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างนิสัยที่จะสร้างความเรียบง่ายให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความคิดปกติของเรา ไว้ดังนี้

1. คิดทีละเรื่อง .. แม้ว่าเราจะคิดได้หลายเรื่องพร้อมๆ กัน แต่การให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีละเรื่อง จะส่งผลให้เกิดความเรียบง่ายกว่า

2. เอ่ยปากพูด .. ความซับซ้อนเกิดขึ้นภายใต้จิตสำนึก การเอ่ยปากพูดออกมาจะช่วยให้เกิดความกระจ่าง

3. แยกเรื่อง .. ความซับซ้อนอาจจะเกิดจากการที่เราพยายามทำหลายเรื่องในขณะเดียวกัน ถ้าแยกแยะออกแล้วทำทีละเรื่องจะทำให้เราได้คำตอบที่ง่ายขึ้น

4. วิเคราะห์แยกส่วน .. แยกแยะองค์ประกอบให้อยู่ในขนาดที่จัดการได้ แล้วจัดการกับองค์ประกอบนั้นทีละเรื่อง

5. ก้าวสั้นๆ ขั้นเล็กๆ .. เป็นการง่ายกว่ามากที่จะมุ่งความสนใจไปที่ก้าวต่อไป แทนที่จะสนใจงานทั้งหมด งานที่ซับซ้อนน่ากลัวสามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนเล็กๆ เพียงเราก้าวเดินในขั้นแรก แล้วก้าวต่อไป .. ต่อไป

6. สกัดแนวคิดรวบยอด .. เราถูกสอนถูกฝึกมาให้จัดการกับรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม ไม่ค่อยได้ใช้แนวคิดรวบยอดซึ่งถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก เมื่อท่านสกัดแนวคิดรวบยอดและเอ่ยปากออกมา ท่านก็ก้าวอยู่บนหนทางของความเรียบง่ายแล้ว ทิศทางกว้างๆ ของคำตอบได้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว เพื่อรอการแปลงออกมาในรายละเอียดทางปฏิบัติ

7. หาที่พักก่อนถึงเป้าหมาย .. เป็นการก้าวไปในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยก่อน แล้วค่อยมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ คล้ายคลึงกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันดีในการปรับเปลี่ยนปัญหาใหม่ ไปสู่ปัญหาที่คุ้นเคยซึ่งมีคำตอบอยู่แล้ว

8. ทำงานย้อนกลับ .. เป็นการคิดย้อนกลับจากเป้าหมายที่เราต้องการไปถึง อะไรคือทิศทางกว้างๆ ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น รูปธรรมในการนำ concept ไปสู่การปฏิบัติคืออะไร

9. ความคิดคู่ขนาน .. การให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้เทคนิค หมวก 6 สี จะช่วยแยกแยะความคิดต่างๆ ออกจากกัน ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยขจัดการต่อสู้ด้วยอัตตา และช่วยร่นเวลาในการทำงาน

10. ไม่ต้องทำให้สมบูรณ์ .. การทำให้สมบูรณ์อาจจะเป็นการเพิ่มงานมากมายมหาศาล การยอมรับงานที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งรัดกุมปราศจากความผิดพลาด ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น

11. ทำอย่างช้าๆ .. การทำงานอย่างช้าๆ ช่วยให้จิตใจของเรากระจ่างชัดและก่อให้เกิดความเรียบง่าย เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิ การทำสิ่งปกติให้ช้ากว่าที่เคย ทำให้จิตใจของเรามีที่ว่างมากขึ้น และเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นได้

12. ทำความกระจ่าง .. การทำความกระจ่างและความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปด้วยกัน การเอ่ยปากพูดทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องราว เช่น สถานการณ์เป็นอย่างไร เราจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง กำลังเกิดอะไรขึ้น

TIP ..

No one realizes the importance of a minute, until they only have one left.

ไม่มีใครซาบซึ้งถึงความสำคัญของเวลาเพียง 1 นาทีหรอก , จนกว่าเขาจะเหลือเพียงนาทีสุดท้ายในชีวิต .

" The Fifth Element "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

13 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3617