ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

เป็นพระมหากรุณาธิกุลหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2547

" เพียงเพ็ญจันทร์แจ่มกระจ่างกลางใจราษฎร์

น้ำพระทัยใสสะอาดดั่งหยาดฝน

กรมหลวงนราธวาสฯ ขวัญชาติชน

มิ่งมงคลเด่นประจักษ์เป็นหลักชัย

เฉกเทียนส่องสว่างทุกทางทิศ

นำชีวิตที่มืดหมองให้ผ่องใส

เพ็ญพระคุณสถิตย์อยู่คู่ไผท

น้อมดวงใจอภิวาทราชนครินทร์ "

ด้วยเกล้าด้วยกระม่อม ขอเดชะ

ข้าพุทธเจ้า คณะบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

19 มกราคม 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2461