ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will

Good Will

เป็นพระมหากรุณาธิกุลหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2547

" เพ็ญพระคุณสถิตย์มั่นนิรันดร์สมัย

ประชาไทยนบองค์พระทรงศรี

ใจทั้งใจจงรักมั่นภักดี

เทิดทวีพระมหาการุณย์อนันต์

ลุ 80 พรรษามาบรรจบ

ราษฎร์น้อมนบถวายพระพรบวรขวัญ

กราบพระผู้เป็นแสงทองของชีวัน

ขอพระสุขเกษมสันต์นิรันดร์เทอญ "

ด้วยเกล้าด้วยกระม่อม ขอเดชะ

ข้าพุทธเจ้า คณะบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

19 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2646