ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

พ่อแม่สำคัญเสมอ

"พ่อแม่สำคัญเสมอ"

พ่อแม่ที่มีลูกในวัยรุ่นอาจรู้สึกเครียดและวิตกกังวลว่าจะเลี้ยงลูกให้ผ่านพ้นช่วงวัยวิกฤตได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เพราะวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความคิดอ่าน ความสนใจที่เปลี่ยนไปตามวัยและยุคสมัย

ทำให้บางครั้งพ่อแม่รู้สึกเหนื่อยและท้อใจไปบ้าง แต่อย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยเพราะถึงอย่างไรลูกวัยรุ่นก็ยังต้องการพ่อแม่ที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขา พ่อแม่จึงต้องเป็นแม่แบบคอยดูแลส่งเสริมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูก ที่สำคัญคือความรักการดูแลใส่ใจลูกอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าลูกจะเติบโตเป็นวัยรุ่นเต็มขั้นแต่ลูกก็ยังต้องการพ่อแม่เสมอ เพียงแต่พ่อแม่อาจเปลี่ยนรูปแบบและการแสดงออกให้เหมาะสมกับวัยและยุคสมัยปัจจุบัน

22 มกราคม 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3054