ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีก

"คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีก"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้สัตว์ปีกป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ อุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของสัตว์ปีกที่ป่วยเท่านั้น และในขณะนี้ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน แต่เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการติดโรค จึงควรปฏิบัติดังนี้

ผู้บริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก

1. เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร การบริโภคเนื้อสัตว์ โดยทั่วไปจึงควรรับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น เนื่องจากเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมา ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทำลายไปด้วยความร้อน

2. เนื้อสัตว์ปีกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้ ถือว่ามีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องรับประทานเนื้อไก่สุกเท่านั้น งดการรับประทานเนื้อไก่กึ่งสุกกึ่งดิบ

3. สำหรับไข่ ควรเลือกฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลสัตว์ติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิตที่มีอาการป่วยอยู่ โดยเฉพาะเด็ก

2. ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกด้วยน้ำและสบู่

3. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

4. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

5. ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว และสิ่งแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี

6. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และควรงดสูบบุหรี่

7. หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เป็นต้น ต้องรีบพบแพทย์และแจ้งแพทย์หากมีประวัติเลี้ยงสัตว์ หรือเกี่ยวข้องกับสัตว์

26 January 2547

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร มาลาธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

Views, 2612