ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

อารมณ์ของวัยรุ่น

"อารมณ์ของวัยรุ่น"

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในครอบครัว

เนื่องจากเด็กวัยรุ่นมักมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้บางครั้งวัยรุ่นอาจปรับตัวหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ พ่อแม่จึงเป็นบุคคลสำคัญที่คอยพูดคุยตักเตือนชี้ให้ลูกเห็นถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการแสดงอารมณ์ต่างๆ ให้ลูกได้เข้าใจ

นอกจากนี้พ่อแม่อาจชักชวนลูกให้เล่นกีฬาออกกำลังกาย หรือทำงานดิเรกร่วมกันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว

29 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 7143