ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Knowledge Management

Quality JVKK

.

สวัสดีค่ะ ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2547 นี้ สำนักงานคุณภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ หรือ CQI เพื่อนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน คือ. ผศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ทวนทอง จาก รพ.ศรีนครินทร์

ก้าวแรกในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพของ jvkk มีผลงาน CQI กว่า 20 เรื่อง จากทุกหน่วยงาน และกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ก็มาจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันทำงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคุณภาพขอแสดงความชื่นชม และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรคุณภาพ jvkk ทุกท่าน ค่ะ

เพื่อให้สอดคล้องกับสัปดาห์แห่งกิจกรรมคุณภาพ วันนี้มีบทความคุณภาพมาฝากค่ะ

เรื่อง .. Knowledge Management

* Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ เป็นทักษะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี ถ้าไม่ทำ ก็ไม่รู้

* การจัดการความรู้ คือ กระบวนการนำทุนทางปัญญาไปสร้างมูลค่า และคุณค่า และเป็นการเพิ่มพูนทุนทางปัญญาให้กับผู้นำไปปฏิบัติ

* การจัดการความรู้ เป็นวงจรที่ไม่รู้จบ เป็นการยกระดับความรู้ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนและพัฒนาตนเอง

* แหล่งที่มาของความรู้

1. จากประสบการณ์ การทดลองทำ

2. จากคำบอกเล่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. จากตำรา

4. และจากการคิดไตร่ตรอง จากแหล่งที่มาทั้ง 3 แหล่งที่กล่าวมา

TIP .. by ผศ.ดร.ชัยยง ขามรัตน์

Knowledge itself is power.

ความรู้คืออาวุธของปัญญาชน การก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต จะต้องพกอาวุธชนิดนี้ติดตัวไว้เสมอ.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

5 February 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3343