ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ฟื้นฟูสุขภาพจิตล้อมคอกแต๋ว-อีแอบ

แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า แต่เดิมมีการกระทำที่ผู้ใหญ่กระทำต่อเด็ก แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าเด็กกระทำต่อเด็กมากขึ้น เด็กที่เป็นผู้กระทำอายุน้อยลงมาก และเหยื่อที่ถูกกระทำก็มีอายุน้อยเหมือนกัน ปัญหาที่พบกับเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมก็คือ ทางด้านอารมณ์ ร่างกาย และทางเพศ ปัญหาที่สองคือ ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในเด็ก ซึ่งในเด็กหลายคนมีอาการซึมเศร้า คิดสั้น จนเกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย สุดท้ายก็คือ เด็กไม่มีความสุขเมื่ออยู่ที่บ้าน และเด็กก็ต้องออกจากบ้านกลายเป็นเด็กเร่ร่อน เข้าสู่วงจรการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหายาเสพติด ทางครอบครัวจะมีส่วนช่วยคือ ต้องคอยดูแลตั้งแต่ก่อนเป็นวัยรุ่น ให้ความรักความสนใจ สร้างสภาพครอบครัวให้มีความสุข พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน ส่วนทางหน่วยราชการเข้ามาช่วยเหลือสำหรับเด็กที่มีปัญหาเกิดขึ้น ทางเราก็จะให้การรักษา ดูแล ให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจ รณรงค์ให้ความรู้ พฤติกรรมการเลี้ยงดู เสริมทักษะให้กับเด็ก.

10 December 2545

By -

Views, 2793