ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสุขภาพ

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสุขภาพ"

โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสุขภาพ เพราะถ้าประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ล้ำค่า การจะพัฒนาสิ่งอันใดก็คงต้องพัฒนามนุษย์ก่อน เพราะจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนกิจการทั้งปวง แต่ถ้าประชาชนในประเทศสุขภาพไม่ดีแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานและการพัฒนา ตลอดจนเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชาติได้ จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพของตนโดยปฏิบัติดังนี้

1. รับประทานอาหารที่เป็นให้ประโยชน์ครบ 5 หมู่ และถูกหลักอนามัย เช่น รับประทานอาหารที่สุกและสะอาด เพื่อป้องกันโรค เช่น พยาธิ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ฯลฯ

2. ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ ประมาณ 6 แก้ว/วัน ซึ่งน้ำจะช่วยขับถ่ายของเสียหรือสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกาย ป้องกันโรคท้องผูก และช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น

3. ฝึกนิสัยล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ เพื่อลดการติดเชื้อ

4. ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบ วัณโรค เป็นต้น

5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายควรให้เหมาะสมกับวัยและสมรรถภาพของตน เช่น วัยสูงอายุ หรือภายหลังการผ่าตัด การออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ การเดิน เช่น เดินหลังอาหาร 15-30 นาที/วัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ควบคุมน้ำหนักตัวแล้ว ก็จะช่วยลดการอักเสบและการปวดของข้อ เอ็นและกระดูกต่างๆ ได้ด้วย

6. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค

7. หลีกเลี่ยงภาวะอาการความเครียด และความเครียดเป็นบ่อเกิดแห่งโรค และเป็นตัวเพิ่มความรุนแรงของโรค ลดและเลิกสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา เพราะบุหรี่ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น แก่เร็ว แผลหายช้า เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นมะเร็งปอด เป็นต้น ส่วนสุราจะทำให้ผู้ดื่มขาดสติสัมปชัญญะ ก่อให้เกิดปัญหาทางสมองและจิตใจ อีกทั้งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งนำความเสียหายมาสู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

8. ควรตรวจร่างกายประจำปี เพื่อประเมินสภาพร่างกายของท่านว่ามีโรคอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่ เพื่อให้รู้ทันเกี่ยวกับโรคที่เริ่มเป็นแต่เนิ่นๆ และแพทย์จะได้รีบให้การดูแลรักษาก่อนจะสายเกินแก้

การตรวจร่างกายได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือดดูระดับน้ำตาล ไขมัน และสารเคมีในเลือด เพื่อดูการทำงานของตับ ไต หัวใจ ว่าปกติหรือไม่ การตรวจปัสสาวะ การเอกซเรย์ปอด การตรวจภายในในสตรี การตรวจเต้านม การตรวจสายตา เป็นต้น

การปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรค ยามที่มีโรคระบาดใดๆ ท่านก็จะปลอดภัยจากโรคนั้นๆ หรือถ้าท่านป่วยอยู่แล้วท่านจะมีโอกาสทุเลาหรือฟื้นหายจากโรคได้เร็ว เป็นพลเมืองที่แข็งแรงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

27 กุมภาพันธ์ 2547

By มาลินี จรูญธรรม ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Views, 4338