ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทสุดยอดของตำราพิชัยสงครามของซุนวู กล่าวไว้ว่า " หลักแห่งการศึก บ้านเมืองอุดมเป็นเอก บ้านเมืองบอบช้ำเป็นรอง กองทัพ กองพล กองร้อย หมวดหมู่ เช่นกัน อุดมเป็นเอก บอบช้ำเป็นรอง ด้วยเหตุนี้ รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง ยังหาใช่ความยอดเยี่ยมในความยอดเยี่ยม หากมิต้องรบแต่สยบข้าศึกได้ จึงนับเป็นความยอดเยี่ยมในความยอดเยี่ยมกว่า "

อันแม่ทัพค้ำจุนประเทศ ถ้ารอบคอบ บ้านเมืองจักเข้มแข็ง ถ้าบกพร่อง บ้านเมืองจักอ่อนแอ หนทางที่แม่ทัพจะล่วงรู้ชัยชนะมี 5 ทาง คือ

1. ผู้รู้ว่าควรรบหรือไม่ควรรบ .. จักชนะ

2. ผู้เข้าใจการรบในภาวะกำลังมากหรือน้อย .. จักชนะ

3. ฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งชั้นบนและล่าง .. จักชนะ

4. ฝ่ายพร้อมรบบุกฝ่ายไม่พร้อม .. จักชนะ

5. ฝ่ายแม่ทัพมีปัญญา ประมุขไม่ยุ่ง .. จักชนะ

ทั้ง 5 หนทางนี้ เป็นวิธีล่วงรู้ชัยชนะ แม่ทัพต้องรอบคอบ ผู้นำต้องสั่งการอย่างชาญฉลาด ไม่ยุ่งวุ่นวายไปเสียทุกเรื่อง บุคลากรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ การอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เผชิญ เพื่อควบคุมภาวะจิตใจให้มั่นคง และฝึกฝนตนเองให้พร้อม ฝึกให้เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เก่งดำเนินชีวิต จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

ความสำเร็จในการธำรงไว้ซึ่งความมีคุณภาพ สำหรับการ Surveillance เพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยการตรวจประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอก บริษัท URS มาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย/กลุ่มงาน บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ทุกท่าน

การมีแม่ทัพที่รอบคอบและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างท่าน QMR ของเรา และมีทีมผู้นำที่แข็งแกร่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชาว jvkk เพื่อที่จะก้าวเดินไปสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ตามที่เราทุกคนมุ่งหวัง

และคงไม่มีคำพูดใดที่จะตอบแทนให้กับการร้อยใจให้เป็นหนึ่งได้ดีไปกว่าคำว่า " ขอบคุณ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

24 March 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2618