ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Romantic country in the world

Good Will

เรื่อง .. Romantic country in the world

ในโลกนี้มีสถานที่ที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวมากมาย ตัวอย่างที่จะนำเสนอในวันนี้ มาจาก " ทันตแพทย์หญิง ศุภวรรณ เศาณานนท์ " คุณหมอฟันคนสวย .. ที่คอยเป็นกำลังใจ และทำหน้าที่ " เพื่อน " ได้อย่างน่ารักที่สุด

เรื่อง .. Romantic country in the world

There are some of romantic countries in the world.

HOLLAND .. Hope Our Love Lasts And Never Dies.

ITALY .. I Trust And Love You.

LIBYA .. Love Is Beautiful ; You Also.

CHINA .. Come Here !! I Need Affection.

BURMA .. Between Us .. Remember Me Always.

NEPAL .. Never Ever Part As Lovers.

INDIA .. I Nearly Died Adoration.

KENYA .. Keep Everything Nice, Yet Arousing.

CANADA .. Cute And Naughty Action that Developed into Attraction.

KOREA .. Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.

EGYPT .. Everything's Great .. You Pretty Thing.

PERU .. Phoget Everyone .. Remember Us.

THAILAND .. Totally Happy Always In Love And Never Dull.

อ่านจบแล้ว ลองตอบคำถามนี้ ว่า Where are you now ?

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

2 เมษายน 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2785