ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอน้อมอวยพรปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2547

ศุภฤกษ์เบิกชัยในวันนี้

เป็นวันที่มีค่ามหาศาล

วันปีใหม่ไทยเดิมเริ่มสงกรานต์

น้อมดวงมาลย์เคารพอภิวันท์

น้ำอบร่ำพร่ำพรมประนมหัตถ์

บรรจงจัดมาลามาน้อมขวัญ

เทิดพระคุณครูบาคณาจารย์

รวมทุกท่านปู่ย่าและตายาย

ขอน้อมพรตั้งจิตอธิษฐาน

ขอทุกท่านหวังใดได้สมหมาย

จงสุขสันต์ตลอดไปทั้งใจกาย

เป็นจุดหมายโพธิ์ทอง .. ผ่องอำไพ

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ .. ประพันธ์

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

19 April 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2446