ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

พลังของชุมชน

"พลังของชุมชน"

คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา

อารียาทรงสิทธิโชคกรมสุขภาพจิต

เมื่อพูดถึงงานสุขภาพจิตหลายคนคงนึกว่าเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิตทั้งที่จริงแล้วเรื่องของสุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของคนเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดี

ผู้เขียนได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษในเรื่องของการดูแลสุขภาพ

ใจของท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตแพทย์หญิงศรีวรรณาพูลสรรพสิทธิ์ณโรงพยาบาลอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีอ.ส.ม.เข้าร่วมรับฟังจำนวนมากการบรรยายครั้งนี้ได้กล่าวถึงงานด้านสุขภาพจิตว่ามิใช่งานของบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสนใจใส่ใจที่จะดูแลจิตใจกันและกันโดยเฉพาะชาวอ.ส.ม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านของตนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจแก่คนในหมู่บ้านของตน

สิ่งเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแกนนำผู้นำความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆออกเผยแพร่สู่ชุมชนอันเป็นการช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในขั้นต้นได้เป็นอย่างดีเพราะหากชุมชนดีมีความเข้มแข็งมีความรู้ความเข้าใจปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงสมาชิกในชุมชนก็จะมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

จิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือทีมงานสุขภาพจิตเพียงน้อยนิดคงเทียบไม่ได้กับพลังอันเข้มแข็งของชุมชนที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีสุขภาพจิตที่ดี

29 April 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2852