ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"เพิ่มเติมและเพิ่มพูน"

Quality JVKK

คุณก็เป็นที่ 1 ได้

" เพิ่มเติมและเพิ่มพูน "

คุณก็เป็นที่ 1 ได้

" เพิ่มเติมและเพิ่มพูน "

"ชีวิต" มีช่องว่างให้เราได้เพิ่มเติมและเพิ่มพูนเรื่องราว ประสบการณ์ และความรู้ใหม่-ใหม่ อยู่เสมอ ระหว่างย่าง ระหว่างก้าว รอยเท้าเดิมคือรอยเท้าใหม่ ที่ยังคงก้าวต่อไปเป็นรอยเท้าใหม่ ..

ทุกวัน เรื่องราวใหม่ๆ เหตุการณ์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ บทเรียนใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้น และดำเนินไปให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ รับรู้ และพบเผชิญ

รถยนต์ ใช้น้ำมันเติมเต็มเพื่อให้แล่นไป .. แต่เราใช้หัวใจและสมอง ประคอง ประสาน เพื่อก้าวไป

รถยนต์กับมนุษย์มีกลไกภายในที่ซับซ้อนแตกต่างกัน .. แต่ถึงอย่างไรกลไกภายในของรถยนต์ก็ถูกรังสรรค์ด้วยมือมนุษย์นั่นเอง

ชีวิตมีเส้นทางหลายเส้นทางให้เราเลือกก้าวไป เพื่อเปลี่ยนแปลงและแสวงหา เพิ่มเติม และเพิ่มพูน " รอยทางใหม่-ใหม่ " ให้ชีวิต ให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปทุกวินาที .. ชีวิตควร " ก้าวทัน" และ " รู้เท่าทัน " ทุกความเป็นไปและทุกความเปลี่ยนแปลง

บริหารเวลาของชีวิต ทั้งในเรื่องส่วนตัว และเรื่องงาน ให้มีช่องว่างของเวลาเพียงพอที่จะมีจังหวะและโอกาสเติมเต็มสิ่งดี-ดี ให้กับจิตใจและสติปัญญา เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมาย ทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้คน และต่อสังคม

TIP ..

by .. นายแพทย์อภิชัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

" การเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์ ผู้ที่จะอยู่รอดและอยู่ได้อย่างสง่างาม คือผู้ที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

4 May 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2656