ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Re-imagine

Quality JVKK

เรื่อง .. Re-imagine

วันนี้มีความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. มาฝากกันค่ะ เป็นการนำเสนอรูปแบบและลักษณะขององค์กรแบบเสมือนจริง ซึ่งหมายถึงองค์กรที่ดำรงอยู่ด้วยเครือข่าย หรือพันธมิตรขององค์กรที่เป็นอิสระ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และสามารถยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องทบทวน และทำลายอุปสรรค ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีต ร่วมกันสร้างจินตนาการใหม่ เรียกว่า Re-imagine เพื่ออกแบบองค์การ และวางรูปแบบการทำงานให้เหมาะสม

สิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องทำและต้องปรับเปลี่ยนโดยทันที คือ

1. สร้างวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยน

2. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3. มีการทำงานโดยไม่ยึดถือรูปแบบมากเกินไป

4. มีวัฒนธรรมในการยอมรับกัน ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง

5. มีเป้าหมายที่จะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จร่วมกัน โดยมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ในฐานะคนทำงานอย่างเรา มีคำแนะนำจาก Tom Peters ตามหลักการ "Peter's Principles" เพื่อความมั่นคงในอาชีพการทำงานและสามารถต่อสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้ ดังนี้

1. ต้องสร้างพลัง สร้างความกระตือรือร้น และหลงใหลในสิ่งที่เราทำ (passion) ทำให้เกิดความตื่นเต้นท้าทายในงาน

2. ต้องมีแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดในชีวิต (vitality)

3. ต้องสร้างเอกลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์เฉพาะของตนขึ้นมา

4. สร้างคุณค่าและบริการ (value and services)

5. สร้างความฝัน และสะสมประสบการณ์ในการทำงาน

7. แสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

8. ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจมาสนับสนุนความคิดของคุณ

และ 9. เริ่มต้นทันที .. จงลืมและให้อภัยกับสิ่งต่างวๆ ในอดีต แล้วทำสิ่งใหม่อะไรก็ได้ให้เกิดขึ้น

TIP from .. Pearl Harbor

"A brilliant man will find a way .. not to fight a war"

"ผู้มีปัญญา ย่อมหาวิธีต่อสู้ โดยไม่ต้องทำศึก"

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

27 May 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2712