ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

จากการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของ jvkk พบว่า วิสัยทัศน์เรื่องคุณภาพนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

การก้าวสู่องค์กรคุณภาพ เป็นภาพฝันที่ดีงาม แต่การสร้างภาพฝันที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ต้องเป็นภาพฝันร่วมกันของทุกคนในองค์การ การเปิดรับและถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นของกันและกันให้มากที่สุด และสิ่งสำคัญคือ .. อย่าเอาตัวเองไปเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

Quality jvkk ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการเป็นส่วนหนึ่งของ " มหกรรมการพัฒนาคุณภาพ CQI ครั้งที่ 1" ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากประสบการณ์การพัฒนาระบบคุณภาพตามแบบฉบับของ jvkk ในวันที่ 23 มิถุนายน 2547 นี้

ก้าวต่อไปของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA คือกิจกรรม "หัวหน้าพาทำคุณภาพ" และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบข้อมูล ตามมาตรฐาน P.S.O. : 1101 ..

ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ย่อมมาจากความร่วมมือ ความมุ่งมั่น จริงจังของทุกคน ความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ การทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ..

TIP ..

ความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในโลกปัจจุบันคือ .. จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นอย่างไร ?

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

22 June 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2723