ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ฝึกระเบียบให้เป็นระบบ

Quality JVKK

เรื่อง ฝึกระเบียบให้เป็นระบบ

โดย ไช ก้า ณ มัสควา .. "คุณก็เป็นที่ 1 ได้"

สิ่งสำคัญในชีวิตข้อหนึ่งคือ "ความมีระเบียบ" ชีวิตมนุษย์ต้องมีระเบียบ และรู้จักจัดระเบียบ สร้างระเบียบให้ชีวิตจาก "แบบแผนและบรรทัดฐาน" ที่เราอาจสร้างขึ้นมาเอง หรือได้รับการกำหนดโดยโครงสร้างของครอบครัวหรือของสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่

ระเบียบกับวินัยเป็นสิ่งคู่กัน จิตใจ ความคิดและความรู้สึก ที่เป็นระเบียบ ทำให้ชีวิตมีระบบ ความเป็นคนมีระเบียบเริ่มต้นจากที่บ้าน และระเบียบในบ้านเริ่มต้นจากที่นอน ช่วงชีวิตที่เราได้พักผ่อนอย่างสนิทที่สุดในแต่ละวัน คือช่วงที่เราได้นอนหลับอย่างมีความสุข ที่นอนที่สะอาดและเป็นระเบียบทั้งยามหลับและยามตื่น ทั้งยามนอนและไม่นอน จะสร้างสุขภาพดีให้กับเรา ทำให้การนอนเป็นไปอย่างมีความสุข และสงบ

ระบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยเงินทอง แต่เป็นชีวิตที่มีระเบียบ มีวินัย ทั้งภายในและภายนอก ทั้งข้างในและข้างนอก ทั้งหมดนี้คือ "สุขลักษณะที่ดีของชีวิต"

เมื่อเป็นคนมีระเบียบ ชีวิตก็มีระบบ การดำเนินชีวิตก็ราบรื่น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ คนที่มีระเบียบจะเป็น "นักวางแผนชีวิต" ที่รอบคอบ ไม่ประมาท ไม่วู่วามกับชีวิต ทำงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างสุขุม

คนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีระเบียบ เมื่อออกไปสู่โลกภายนอก ไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ไปเรียนหนังสือ ไปทำงาน ไปประกอบกิจการต่างๆ ก็จะสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างไร้ปัญหา เพราะเขาได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างมีระเบียบ

ความมีระเบียบ ทำให้ชีวิตมีระบบ และระบบการทำงานที่ดีจะทำให้เรารู้จักขอบเขตที่ชัดเจน ทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักจัดวางหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระเบียบ และความมีระเบียบจะส่งผลถึงความรับผิดชอบอันเต็มพร้อม

องค์การใดๆ ที่สามารถจัดระบบที่ดีได้ ย่อมมาจากบุคลากรที่มีหัวใจและชีวิตที่มีระเบียบวินัย เช่นเดียวกับองค์การชีวิตของคนทุกคน

TIP .. ผู้ถึงพร้อมด้วยความมีระเบียบวินัย มักเต็มพร้อมด้วยความอดทนเสมอกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

16 July 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4148