ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การป้องกันผู้หญิงไม่ให้ตกเป็นภรรยาน้อย

การป้องกันผู้หญิงไม่ให้ตกเป็นภรรยาน้อย

ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ: คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ข้อมูลจาก : หนังสือติวเข้ม เต็มรัก ชีวิตคู่

เนื่องจากสาเหตุหลักๆ เราทราบแล้วว่าทำไมผู้หญิงบางคนจึงกลายเป็นภรรยาน้อยไปได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นฐานะที่ถูกสังคมรังเกียจไม่เป็นที่ยอมรับ แม้กระทั่งตัวภรรยาน้อยเองส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าตัวเองทำผิด 65% มีภรรยาน้อยจำนวนหนึ่งแต่น้อยกว่ามากที่ไม่รู้สึกผิด 15% ดังนั้นถ้าผู้หญิงทั้งหลายจะหลีกเลี่ยงและรู้ให้เท่าทันชีวิตน่าจะสามารถทำตัวเองให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาครอบครัวแบบนี้ได้จำนวนมาก คงจะเหลือจำนวนน้อยลงมากที่สภาพชีวิตไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว การป้องกันจะมุ่งไปที่การแก้ไขเหตุชักนำหรือเหตุผลผลักดันให้ผู้หญิงตกไปเป็นภรรยาน้อย คือ


1. เลี้ยงลูกสาวให้โตมาอย่างมีความสุขใจ คือ ลูกสาวได้รับความรัก ความอบอุ่น จิตใจเข้มแข็ง ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดรัก และต้องโหยหาอยากได้ความรักจากผู้ชายโดยเอาเรื่องเพศเข้าแลกเปลี่ยน ให้ลูกสาวโตมาอย่างมีความอิ่มใจ พอใจตัวเองสามารถรักตัวเองและดูแลตัวเองได้ สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่พบผู้ชายที่ดีและเหมาะสม พูดง่ายๆ คือมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะแต่งงานมีคู่หรือไม่ก็ตาม


2. อบรมลูกสาวให้มีความฉลาดทันคน จะได้ไม่โดนผู้ชายหลอกลวง ไม่หลงเชื่อคนง่ายโดยไม่ตรวจสอบ มีความสามารถในการพิจารณาเลือกคู่ครองที่มีนิสัยใจคอดี เช่นเป็นผู้ชายที่ไม่เอาเปรียบผู้หญิง ไม่ตีคุณค่าผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย ไม่มีทัศนคติอยากมีภรรยาหลายคนๆ คน เป็นต้น พ่อแม่ต้องใส่ใจในการอบรมสั่งสอนบุตรสาวเองด้วยในเรื่องต่างๆ ไม่ควรไปหวังให้โรงเรียนสอนทุกเรื่อง จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงๆ ยังกลายเป็นภรรยาน้อยไปได้ จึงดูเหมือนการศึกษาอาจไม่ช่วยเรื่องวุฒิภาวะให้ดีขึ้น การศึกษาอาจไม่ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น และอาจไม่ช่วยให้รู้เท่าทันคนเสมอไป การเรียนในสถานศึกษาดูเหมือนจะได้เพียงวิชามาประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ระบบการศึกษาในประเทศไทยน่าจะมีโอกาสปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้อีกมากมาย


3. ป้องกันความยากจน เป็นเรื่องยากที่สุดเพราะเป็นปัญหาระดับชาติ แต่ในระดับครอบครัวน่าจะมีการรณรงค์ให้ทั่วถึงที่จะไม่ให้พ่อแม่มีลูกมากๆ ทั้งๆ ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ทำให้ลูกสาวต้องมีอาชีพที่เอาเรื่องเพศไปแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินมาเลี้ยงดูสมาชิกจำนวนมากของครอบครัว ถ้าเป็นไปได้ควรให้ลูกสาวมีโอกาสเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้เหมือนกับกรณีที่ลูกสาวเป็นภรรยาหลวงแล้วสามีทิ้งครอบครัวไปอยู่กับภรรยาใหม่

อีกเรื่องที่เกี่ยวกับความจนคือ บางครั้งไม่ได้จนเพราะไม่มีทรัพย์ แต่จนจากรู้สึก มีไม่พอ สักทีเพราะไปหลงไหลคลั่งไคล้ในวัตถุ ต้องการมีวัตถุมากมาย มีค่านิยมที่ผิด แบบวัตถุนิยม จนผู้หญิงบางคนเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุที่ต้องการ

ดังนั้นจึงต้องเลี้ยงลูกให้มีค่านิยมที่ถูกต้องด้วย**********************************************

27 October 2547

By ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ: คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Views, 3453