ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตจับมือยูนิเซฟฟื้นฟูจิตใจเด็ก

กรมสุขภาพจิตจับมือยูนิเซฟฟื้นฟูจิตใจเด็ก

กรมสุขภาพจิต

:: กรมสุขภาพจิตแนะวิธีการดูแลช่วยเหลือเด็กจากเหตุภัยพิบัติสึนามิ::

:: กรมสุขภาพจิตจับมือยูนิเซฟฟื้นฟูจิตใจเด็ก::

ในขณะที่เด็กและคนชราจำนวนไม่น้อยในภาคอีสานขาดคนเลี้ยงดูสืบเนื่องจากภัยสึนามิ ::

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึง แนวทางความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและองค์การยูนิเซฟ ในการดำเนินการฟื้นฟูสภาวะจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ ว่า กรมสุขภาพจิตได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนความรู้จากสากลและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาความรู้ เครื่องมือดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตเด็ก รวมทั้งสนับสนุนการลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่ของทีมสุขภาพจิตเด็กเพื่อประเมิน ติดตาม ดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

เกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มแรก เป็นกลุ่มเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ รวมทั้ง กลุ่มเด็กที่พ่อแม่สูญหาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงกว่ากลุ่มที่พ่อแม่ เสียชีวิต

2. กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มเด็กที่เผชิญเหตุการณ์ช่วงคลื่นยักษ์ถล่มโดยตรง อย่างบางราย ยายอุ้มหลาน 3 ขวบไว้กับอก หนีน้ำไปด้วยกัน ถึงขณะนี้ เด็กยังมีอาการตกใจกลัว ซึ่งจากการประเมินสภาพจิตในเด็กกลุ่มนี้ จะพบว่า เด็กนั้นยังมีอาการหวาดผวา กลัวน้ำ ไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณชายหาด และในบางรายถึงกับไม่กล้าอาบน้ำ

3. กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้เผชิญกับเหตุการณ์โดยตรงแต่ ครอบครัวได้รับผลกระทบ สูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ซึ่งพ่อแม่ที่ประสบเหตุยังมีอาการเครียดกังวล เหม่อลอย ยังไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่

4. กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากเป็น เด็กด้อยโอกาส มีความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อต้องประสบเหตุการณ์นี้ กลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวมีจำนวนถึง 200 คน

นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ คือ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่สูญเสียพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบภัย

สำหรับการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของเด็ก ให้กลับฟื้นขึ้นมาได้เร็วนั้น ครอบครัวและคนใกล้ชิดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะครอบครัวในสังคมไทยเป็นครอบครัวที่ดี มีความเข้มแข็ง ถ้าครอบครัวเข้าสู่ระบบปกติได้เร็วเพียงใด เด็กก็จะได้รับการฟื้นฟูจิตใจได้เร็วเช่นกัน ยกเว้นเด็กที่ได้รับ ผลกระทบรุนแรงมากจะมีระบบการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ แนวคิดทางศาสนาหลายอย่างมีส่วนช่วยในการฟื้นฟู สภาพจิตใจได้เป็นอย่างดี แนะการจัดกิจกรรมดีๆ ให้เด็กทำร่วมกัน เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถูกต้อง เพื่อคลายความวิตกกังวล สำหรับวัยรุ่นที่ประสบภัย เป็นวัยที่มีพลัง ควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ให้กับสังคม จะเป็นการเยียวยาทางจิตใจได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 เกี่ยวกับมหันตภัยสึนามิ ว่า ไม่เฉพาะประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบ แต่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยจากการลงสำรวจพื้นที่ ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 และ บ้านวังบงน้อย ต.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 พบว่า ทั้ง 2 แห่ง มีประชาชน ซึ่งเดินทางไปทำงานในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้เสียชีวิต 24 คน ส่วน ผู้ประสบเหตุ ขณะนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว 22 คน สำหรับผู้สูญเสียญาติขาดคนอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเด็กนั้น มีจำนวน 22 คน และเมื่อประเมินสภาพจิต พบว่า มีผู้ประสบเหตุ 13 คน และผู้สูญเสีย 17 คน มีภาวะซึมเศร้า ในขณะที่ผู้ประสบเหตุ 3 คน และผู้สูญเสีย 7 คน มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ หน่วยงานสุขภาพจิตในพื้นที่ จะได้ทำการสำรวจและติดตาม เฝ้าระวัง และให้การดูแลปัญหาสุขภาพจิตต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนช่วยเหลือด้านอื่นๆ คงต้องครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากมหันตภัยสึนามิกลุ่มนี้ด้วย

*******************************************

14 January 2548

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4354